För Backmans Optik är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Backmans Optik följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Backmans Optiks persondatapolicy avser att informera dig om vilken slags information som Backmans Optik samlar in och hur informationen används.

Denna persondatapolicy beskriver hur Backmans Optik AB, org.nr 556122-6720, med adress Skärholmsgången 14, 127 48 Skärholmen (”Backmans Optik”), behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta enligt GDPR.

 1. INSAMLING AV UPPGIFTER OM DIG

Backmans Optik samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

 • Du skickar ett meddelande till butiken och blir registrerad som kund i syfte att genomgå syntest och/eller köpa våra produkter eller tjänster.
 • Du ingår ett abonnemangsavtal med Backmans Optik
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller övrig marknadsföring, t.ex. genom deltagande i tävlingar eller kampanjer, inklusive via sociala medier som Facebook eller Instagram.
 • Backmans Optik samkör och utökar uppgifterna om dig via Backmans Optiks interna system, Backmans Optiks webbplats och/eller sociala medier, som Facebook eller Instagram.

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer).
 • Hälsouppgifter (uppgifter om din syn, t.ex. uppgifter om styrka på de valda produkterna).
 • Betalningsuppgifter i samband med ditt köp.
 • Din köphistorik
 • Meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation mellan dig och Backmans Optik.
 • Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.
 1. SYFTEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Backmans Optik behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster till dig.
 • Administration av kundrelationen.
 • För att kunna ge en bättre service.
 • Förbättring av Backmans Optiks produkter och tjänster.
 • Statistik och analys.
 • I samband med interna affärsprocesser, bl.a. bekräftelse av identitet och förebyggande av bedrägeri.
 • Marknadsföring, bl.a. sändande av nyhetsbrev och riktade marknadsföringsinsatser.
 • Övrig kommunikation med dig.
 1. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

 • För att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att uppfylla ett avtal mellan Backmans Optik och dess anslutna butiker.
 • För att följa ett rättslig åtagande.
 • För att utföra en uppgift i samhällets intresse.
 • Mot bakgrund av ditt tidigare och uttryckliga samtycke, vilket ofta kommer att vara fallet i förhållande till behandlingen av dina hälsouppgifter och för användningen av dina uppgifter för marknadsföring.
 • Om de rör berättigade intressen och dessa väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sådana legitima intressen kan vara förbättrande av vår service, våra produkter eller tjänster, statistik och analys eller att svara på dina meddelanden.

Hälsouppgifter betraktas som känsliga uppgifter och Backmans Optik begränsar behandlingen av denna kategori av uppgifter så att behandling endast sker när det är nödvändigt i förhållande till syftet. Dina hälsouppgifter kan bland annat behandlas, om:

Du tidigare har givit ett uttryckligt samtycke till detta.

 • Behandlingen är nödvändig för att Backmans Optik ska kunna följa tillämpliga skyldigheter på hälsoområdet.
 • För att skydda dina vitala intressen i fall du inte kan ge ditt samtycke.
 • Uppgifterna är uppenbart offentliggjorda av dig.
 • Backmans Optik ska fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt krav.
 1. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Backmans Optik har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för Backmans Optiks räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt Backmans Optiks skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå Backmans Optik.

I den omfattning som Backmans Optik lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till följande mottagare:

 • Backmans Optiks centrala medlemsorganisation KlarSynt i Sverige AB.
 • Ekonomibiträden (för fakturering och abonnemangstjänster)
 • Leverantörer av glas och kontaktlinser (anonymiserade recept)
 • IT-leverantörer företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar (personuppgifter som finns lagrade i vår IT-miljö)
 • Remisser till hälsoinstitutioner
 1. TIDSPERIOD FÖR FÖRVARING AV DINA UPPGIFTER

Backmans Optik kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifter om dig som har linsabonnemang sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta din prenumeration. Efter att prenumerationen har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.  De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Backmans Optik kan du avregistrera dig från utskick, genom att kontakta butiken.

 1. BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER FÖR ANVÄNDNING TILL MARKNADSFÖRING

Om du aktivt samtycker via en opt-in lösning, till att motta marknadsföringsmaterial från Backmans Optik, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din köphistorik eller andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av Backmans Optiks tjänster.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Backmans Optik har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be Backmans Optik om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till Backmans Optik, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig:

 • Ifall de uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt patientdatalagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att upphöra bearbeta personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta butiken. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av Backmans Optik och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

 1. LÄNKAR

Denna policy är endast tillämplig på backmansoptik.se. Backmansoptik.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Backmans Optik tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 1. ÄNDRINGAR AV DENNA PERSONDATAPOLICY

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Backmans Optik förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på backmansoptik.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.

Reviderad 2018-05-22